DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

ČUVAR VAŠE ŠTEDNJE

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Novosti

+

14.02.2017. / Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju svih 100% redovnih dionica JADRANSKE BANKE d.d Šibenik

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju svih 100% redovnih dionica JADRANSKE BANKE d.d Šibenik -Download

DAB TEASER

+

02.01.2017. / Održana izvanredna skupština Jadranske banke d.d. Šibenik

Dana 30.12.2016 godine održana je izvanredna skupština Jadranske banke d.d. Šibenik na kojoj je potvrđena odluka uprave DAB-a o provođenju postupka sanacije Jadranske banke. Više...

+

02.01.2017. / Odluka Uprave DABa o provođenju postupka sanacije nad JABA-om

Temeljem Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Uprava Agencije je na sjednici održanoj dana 27.12.2016 godine donijela Odluku o provođenju postupka sanacije primjenom instrumenata koji su predviđeni shemom sanacije reg. br. SA 46066 odobrenoj od strane Europske Komisije dana 06.10.2016. godine. Više...

+

19.10.2016. / Hrvatska narodna banka je izdala upozorenje građanima Republike Hrvatske

Saznajte više klikom na link.

 

+

10.10.2016. / IMENOVANJE ČLANOVA SANACIJSKE UPRAVE JADRANSKE BANKE D.D. ŠIBENIK

S danom 09. listopada 2016. godine istekao je mandat dosadašnje Sanacijske uprave Jadranske banke d.d. Šibenik. Budući da postupak sanacije još nije dovršen, sukladno čl. 46. st. 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, imenovana je nova Sanacijska uprava, na razdoblje od 6 mjeseci, počevši s danom 10. listopada 2016. godine.

+

05.10.2016. / EUROPSKA KOMISIJA ODOBRILA HRVATSKOJ MODEL ZA SANACIJU MALIH BANAKA

Nakon višemjesečnih pregovora Europska Komisija je, sukladno pravilima o odobravanju državnih potpora, odobrila  Shemu za sanaciju malih banaka u Republici Hrvatskoj.  Prema odobrenom modelu moći će se sanirati male banke u Republici Hrvatskoj čija ukupna vrijednost imovine ne prelazi 10 milijardi kuna, a za koje se utvrdi da im je sanacija u javnom interesu.

Komisija je potvrdila usklađenost hrvatskog sanacijskog modela sa pravilima o državnim potporama bankarskom sektoru koja su na snazi od 2013. godine (IP/08/1495 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1495), kao i usklađenost modela sa ostalim relevantnim Europskim zakonodavnim okvirom.

Odobravanjem Sheme za sanaciju malih banaka Europska Komisija je unaprijed odobrila Hrvatskoj primjenu sanacijskih instrumenata i korištenje sredstava Fonda osiguranja depozita i sanacijskog fonda u svrhu provođenja sanacijskog (umjesto stečajnog) postupka nad malim bankama, s ciljem očuvanja stabilnosti financijskog sustava.

Komisija je potvrdila usklađenost sanacijskih instrumenata iz odobrenog modela sa okvirom Europske Direktive za  oporavak i sanaciju banaka (BRRD) implementiranom u hrvatski zakonodavni okvir.

Odobrenje za davanje državnih potpora u okviru sanacijskog modela izdano je na rok od 6 mjeseci od dana odobrenja i može se produžiti na zahtjev Republike Hrvatske  uz procjenu Europske Komisije.
Javna verzija Odluke EK biti će dostupna pod brojem SA.46066 u registru državnih potpora (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/) na stranicama (http://ec.europa.eu/competition/index_en.html ) odmah po rješavanju svih pitanja vezanih uz povjerljivost.

U Zagrebu, 05. listopada 2016. godine

Marija Hrebac
DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Priopćenje Europske komisije pročitajte na:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3325_en.htm

+

04.07.2016. / Rješenje Trgovačkog suda u Splitu o otvaranju stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d., Split

Dana 01.srpnja 2016. Trgovački sud u Splitu donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d., Split

+

17.06.2016. / Objava sukladno članku 112. Direktive 2014/59/EU

Na temelju članka 112. stavka 1. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka objavljuje:

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava („Narodne novine 19/2015“) nije tijekom 2015. godine izrekla niti jednu administrativnu sankciju zbog eventualnog kršenja nacionalnih odredbi kojima je u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2014/59/EU.

ARHIVA NOVOSTI