DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

20 GODINA SIGURNOSTI

Osnovna funkcija Agencije i izvorni cilj uspostave sustava osiguranja depozita je zaštita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Sustav osiguranja depozita

Članice sustava osiguranja depozita su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici. Sustav se aktivira u trenutku nastupa osiguranog slučaja, a financira se iz Fonda osiguranja depozita.

Više

Samostalna specijalizirana institucija

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osnovana je 1994. godine kao neprofitna specijalizirana financijska institucija. U samim počecima bavila se sanacijom banaka, a s razvojem financijskog sustava tu je ulogu zamijenila funkcija osiguranja depozita u kreditnim institucijama. Osnovana je na temelju Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a njeno djelovanje je regulirano i nizom drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Više

Dokazana uspješnost

Osnovna funkcija Agencije je zaštita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije u kojoj imaju položena sredstva. U prilog tome koliko uspješno Agencija ispunjava svoju temeljnu funkciju govori i činjenica da je svaki put, kada je nastupio osigurani slučaj, Agencija brzo i efikasno isplatila obeštećenja vlasnicima osiguranih depozita. Od osnutka do danas uspješno je isplaćeno 4,8 milijarde kuna za osigurane depozite više od 209 tisuća deponenata u 28 banaka i štedionica nad kojima je otvoren stečajni postupak.

Više

Partnerski odnosi

Kako bi svoju ulogu što bolje ispunila, Agencija kontinuirano surađuje sa svim ostalim sudionicima financijskog sustava, ali i međunarodnim institucijama. Članica je Europskog foruma osiguravatelja depozita (European Forum of Deposit Insurers - EFDI) i Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI). 

Više

Vizija i misija

Naša je misija čuvati povjerenje u financijski sustav, zaštititi deponente te pružiti podršku kreditnim institucijama u osiguranju stabilnog i dugoročnog poslovanja.

Više

Javna nabava

Plan nabave sa izmjenama i dopunama
Registar ugovora o javnoj nabavi sa navedenim već sklopljenim ugovorima

Više

Pravo na pristup informacijama

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.

Više