DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

SPECIJALIZIRANA FINANCIJSKA NEPROFITNA INSTITUCIJA

Agencija je osnovana Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Zbog iznimno važne uloge Agencije u očuvanju stabilnosti financijskog sustava njeno je djelovanje regulirano Zakonom o osiguranju depozita i nizom zakonskih i podzakonskih akata.

Zakoni i propisi

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osnovana je 24. svibnja 1994. godine Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine broj  44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04). Agencija je osnovana kao samostalna pravna osoba, a njezin osnivač je Republika Hrvatska.

Ova specijalizirana neprofitna financijska institucija štiti deponente (vjerovnike) u svim kreditnim institucijama registriranim u RH prema odredbama Zakona o osiguranju depozita (Narodne novine broj 82/15).

Sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine broj 19/15) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je i ovlašteno sanacijsko tijelo za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u RH za kreditne institucije i investicijska društava.

Propisi Republike Hrvatske u potpunosti su usklađeni s odredbama Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita i Direktive 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o Izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ,te Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Krajem 2013. godine ustanovljeno je Vijeće za financijsku stabilnost, koje uz Agenciju čine još tri institucije: HNB, HANFA i Ministarstvo financija. Osnovni cilj Vijeća je oblikovanje makrobonitetne politike RH, kojom se pridonosi očuvanju stabilnosti financijskog sustava RH kao cjeline, podržavajući na taj način održivi doprinos financijskog sustava ekonomskom rastu.

Preuzmite dokumente:

Osiguranje depozita

Sanacija kreditnih institucija

Europsko zakonodavstvo