DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

ČUVAR VAŠE ŠTEDNJE

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

Osiguranje depozita

1. Što je osiguranje depozita?

Osiguranje depozita je sustav koji omogućava zaštitu fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna, od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani slučaj.

2. Čiji su depoziti osigurani?

Osigurani su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna u kreditnim institucijama koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i u podružnicama tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

3. Čiji depoziti nisu osigurani

1. depoziti kreditnih institucija,

2. instrumenti deponenata kreditne institucije, a  koji su uključeni u regulatorni kapital,

3. depoziti financijskih institucija,

4. obveze iz dužničkih vrijednosnih papira kreditne institucije i obveze iz vlastitih akcepata i vlastitih mjenica,

5. depoziti društava za osiguranje i društava za reosiguranje,

6. depoziti dobrovoljnih te obveznih mirovinskih fondova,

7. depoziti investicijskih društava,

8. depoziti subjekata za zajednička ulaganja,

9. depoziti javnopravnih tijela,

10. depoziti koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca,

11. depoziti koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,

12. tražbine klijenata investicijskog društva, klijenata kreditne institucije za koje kreditna institucija pruža investicijske usluge te klijenata društva za upravljanje investicijskim fondovima kada društvo pruža investicijske usluge, a koje su uključene u sustav zaštite ulagatelja,

13. depoziti vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern,

14. depoziti članova uprave i članova nadzornog odbora koji su te funkcije obavljali na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja te depoziti dioničara koje zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije,

15. depoziti revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća kreditne institucije i

16. depoziti ili dijelovi depozita koji su nastali nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji.

4. Do kojeg iznosa su depoziti osigurani?

Osiguran je iznos koji deponent ima u kreditnoj instituciji  na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

5. U kojoj kreditnoj instituciji su depoziti osigurani?

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici obvezne su uključiti se u sustav osiguranja depozita, a njihov popis možete pronaći ovdje.

6. Kada će biti isplaćeni osigurani depoziti?

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita, do 31. prosinca 2018. godine, rok za početak isplate obeštećenja je 20 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja. Do 31. prosinca 2020. godine rok je 15 radnih dana, do 31. prosinca 2023. godine rok je 10 radnih dana, a od 1. siječnja.2024. godine rok je 7 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja.

7. Kako će biti isplaćeni osigurani depoziti?

Postupak isplate obeštećenja možete pronaći ovdje