DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

HRV | ENG
 

STABILAN I SIGURAN SUSTAV

Svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj. Sustavom osiguranja depozita pokriveni su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna u svakoj kreditnoj instituciji.

 

Osnovni pojmovi

+

Depozit

Depozit u ovom kontekstu podrazumijeva sva financijska sredstva koja su preostala po bankovnim računima (tekućim računima, žiro računima i štednim računima) u trenutku nastupa osiguranog slučaja.

+

Deponent

Deponent je imatelj depozita ili u slučaju zajedničkog računa, svaki od imatelja depozita.

+

Deposit Guarantee Schemes

Shema osiguranja depozita

+

Ex Ante

Termin koji znači „prije nastupa nekog događaja“ ili unaprijed. Financiranje sustava osiguranja u Republici Hrvatskoj postavljeno je na ex-ante osnovi. Koncept ex-ante financiranja osigurava da kreditne institucije, plaćajući premiju za osiguranje depozita tijekom svog redovnog poslovanja, unaprijed formiraju Fond za isplatu osiguranih depozita iz kojega se isplaćuju osigurani depoziti u slučaju propasti kreditne institucije.

+

Ex Post

Termin koji znači „nakon nastupa nekog događaja“ ili poslije. Sustav osiguranja depozita može se financirati i na ex-post osnovi, odnosno poslije propasti financijske institucije. U slučaju ex-post financiranja, "dobre kreditne institucije" financiraju, odnosno snose trošak isplate osiguranih depozita "loše kreditne institucije". 

+

Financijski sustav

Financijski sustav jedne zemlje je skup koji čine njezina valuta, financijska tržišta, financijske institucije te institucije koje reguliraju i nadziru njihov rad.

+

Fizička osoba

Osoba koja je nositelj prava i obveza

+

Kreditna institucija

Kreditna institucija je banka, štedna banka ili stambena štedionica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnica te kreditne institucije u drugoj državi članici. 

+

Neprofitna organizacija

Organizacija kojoj nije cilj ostvarenje profita već opći, javni interes.

+

Osigurani slučaj

Hrvatski sustav osiguranja depozita aktivira se nastupom osiguranog slučaja. Osigurani slučaj nastupa kada Hrvatska narodna banka kreditnoj instituciji dostavi rješenje o nedostupnosti depozita kojim se utvrđuje da kreditna institucija zbog svoje financijske situacije ne može, niti će uskoro moći, isplatiti dospjele depozite, ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kreditnom institucijom.

+

Obeštećenje

Obeštećenje predstavlja osigurani iznos koji Agencija isplaćuje fizičkim osobama,  trgovačkim društvima, neprofitnim institucijama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna kada nastupi osigurani slučaj. On se utvrđuje nakon prebijanja ukupnih depozita i ukupnih dospjelih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

+

Premija za osiguranje depozita

Premija za osiguranje depozita je novčani iznos koji kreditne institucije kao ugovaratelji osiguranja plaćaju Agenciji kao osiguravatelju.

+

Risk based Premiums

Premija koja se plaća na osnovu procjene rizika poslovanja neke kreditne institucije.

+

Sanacija kreditne institucije

Postupak reorganizacije kreditne institucije u poteškoćama uspostavljanjem novih financijskih odnosa, odnosno pročišćavanje kapitala na način da se nagomilani gubici kompenziraju raspoloživim, ili uplatom novog kapitala.

+

Stečajni postupak

Postupak koji se provodi nad pravnom ili fizičkom osobom koja nije sposobna podmiriti svojih obveze, a radi namirenja njihovih vjerovnika.

+

Sustav osiguranja depozita

Sustav koji omogućuje zaštitu deponenata od gubitka njihovih depozita.

+

Prihvatljiv depozit

U smislu Zakona o osiguranju depozita prihvatljiv depozit je svaki depozit u kreditnoj instituciji koji je uključen u sustav osiguranja depozita.

+

Osigurani depozit

Osigurani depozit je dio prihvatljivog depozita koji maksimalno može iznositi 100.000,00 eura.