Europska komisija odobrila Hrvatskoj model za sanaciju malih banaka

Nakon višemjesečnih pregovora Europska Komisija je, sukladno pravilima o odobravanju državnih potpora, odobrila  Shemu za sanaciju malih banaka u Republici Hrvatskoj.  Prema odobrenom modelu moći će se sanirati male banke u Republici Hrvatskoj čija ukupna vrijednost imovine ne prelazi 10 milijardi kuna, a za koje se utvrdi da im je sanacija u javnom interesu.

Komisija je potvrdila usklađenost hrvatskog sanacijskog modela sa pravilima o državnim potporama bankarskom sektoru koja su na snazi od 2013. godine (IP/08/1495 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1495), kao i usklađenost modela sa ostalim relevantnim Europskim zakonodavnim okvirom.

Odobravanjem Sheme za sanaciju malih banaka Europska Komisija je unaprijed odobrila Hrvatskoj primjenu sanacijskih instrumenata i korištenje sredstava Fonda osiguranja depozita i sanacijskog fonda u svrhu provođenja sanacijskog (umjesto stečajnog) postupka nad malim bankama, s ciljem očuvanja stabilnosti financijskog sustava.

Komisija je potvrdila usklađenost sanacijskih instrumenata iz odobrenog modela sa okvirom Europske Direktive za  oporavak i sanaciju banaka (BRRD) implementiranom u hrvatski zakonodavni okvir.

Odobrenje za davanje državnih potpora u okviru sanacijskog modela izdano je na rok od 6 mjeseci od dana odobrenja i može se produžiti na zahtjev Republike Hrvatske  uz procjenu Europske Komisije.
Javna verzija Odluke EK biti će dostupna pod brojem SA.46066 u registru državnih potpora (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/) na stranicama (http://ec.europa.eu/competition/index_en.html ) odmah po rješavanju svih pitanja vezanih uz povjerljivost.

U Zagrebu, 05. listopada 2016. godine

Marija Hrebac
DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Priopćenje Europske komisije pročitajte na:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3325_en.htm