Objava sukladno članku 112. Direktive 2014/59/EU

Na temelju članka 112. stavka 1. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka objavljuje:

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava („Narodne novine 19/2015“) nije tijekom 2015. godine izrekla niti jednu administrativnu sankciju zbog eventualnog kršenja nacionalnih odredbi kojima je u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2014/59/EU.