POZIV za nabavu usluge pravnog savjetovanja i potpore u postupku prodaje 100% dionica Croatia banke d.d., Zagreb

POZIV

za nabavu usluge pravnog savjetovanja i potpore u postupku prodaje 100% dionica Croatia banke d.d., Zagreb

Ovim putem pozivamo vas na dostavu ponude za pružanje usluga pravnog savjetovanja i potpore Naručitelju i Upravi Croatia banke d.d. Zagreb (CROBA) u postupku prodaje 100% dionica CROBA-e.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), kao jedini imatelj dionica CROBA-e, je na svojoj 143. sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijela o Odluku o postupku prodaje Croatia Banke d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989, MBS: 080007370. Također, 24. siječnja 2020. godine, donijeta je Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka prodaje 100% dionica Croatia banke d.d. (Povjerenstvo). 

Slijedom navedenog, DAB kao Naručitelj ovim putem upućuje javni Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 15. u vezi sa člankom 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane navedenim Zakonom, već se predmetna usluga nabavlja u postupku jednostavne nabave u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave DAB-a.

I. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE USLUGE

Predmet nabave su usluge pravnog savjetovanja i potpore DAB-u i Upravi CROBA-e u postupku prodaje 100% dionica CROBA-e.

Pod pružanjem usluga pravnog savjetovanja i potpore podrazumijeva se sljedeće:

1) izrada i dostava dokumentacije vezane za postupak prodaje 100% dionica CROBA-e. 

Ponuditelj koji dostavi ponudu u ovom postupku obvezuje se izraditi

- „Teaser“ dokumenta koji mora sadržavati ključne informacije o Banci,

- Procesno pismo

- Ugovor o povjerljivosti (NDA)

- Tekst natječaja za kupnju 100% dionica CROBA-e

- Prijedlog Kupoprodajnog ugovora (SPA)

- Strukturu i sadržaj Data Room-a

- Uputu za pristup i korištenje Data Room-a,

- Pisma obavijesti, odluka, poziva sudionicima vezanim za realizaciju transakcije

- ostalu dokumentaciju vezanu za transakciju po nalogu Naručitelja i Povjerenstva.

Naprijed navedena dokumentacija koju će ponuditelj biti dužan izraditi u okviru pružanja usluga pravnog savjetovanja i potpore u postupku prodaje CROBA-e mora biti izrađena i raspoloživa na hrvatskom i engleskom jeziku. 

2)  Pravna podrška koja uključuje savjetovanje i postupanja vezana uz postupak prodaje dionica CROBA-e što uključuje

-  pravnu podršku pri organizaciji i funkcioniranju Virtualne sobe podataka (VDR): nadzor korištenja, izvještavanje,

-  pravnu podršku pri provođenju natječaja za kupnju 100% dionica CROBA-e što uključuje pravnu podršku kod objave natječaja, zaprimanja ponuda, kod ocjene valjanosti i vrednovanja ponuda, pregovora, preduvjeta zaključenja ugovora

-  pravnu podršku za ostale usluge po nalogu Povjerenstva .

3) Ostale usluge

Ponuditelji su pozvani ponuditi i druge usluge za koje smatraju da će biti potrebne u daljnjem postupku vezanom uz pružanje usluga pravnog savjetovanja i potpore u postupku prodaje CROBA-e. 

II. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: do 199.000,00 Kn, bez uračunatog PDV-a

III. UVJETI PONUDE

U ponudi je potrebno obvezno najmanje navesti:

- naziv i sjedište ponuditelja, adresu, OIB, broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona,

-  ovjereni Troškovnik prema predmetu nabave i ukupnu procijenjenu vrijednost nabave (bez PDV-a),

- relevantna iskustva ponuditelja u ovakvom ili sličnom tipu transakcija („sell side assistance“) naročito  kreditnih/financijskih institucija te u okviru čega je potrebno  dostaviti i temeljne informacije o ponuditelju i javno dostupne izvore, osobe koje će biti uključene u ugovor za cijelo vrijeme trajanja ugovora i na raspolaganju Naručitelju, položaj u timu, njihove reference za predmetni projekt  i životopise (CV-e) i

- rok valjanosti ponude,

- Izjavu o nepostojanju sukoba interesa – u ponudi je potrebno dostaviti i pisanu izjavu da savjetnik nije u sukobu interesa u odnosu na DAB i CROBA-u u svezi pružanja usluga savjetovanja i potpore. 

IV.       DOSTAVA PONUDE

Molimo da Vaše ponude dostavite u papirnatom i elektroničkom obliku do 14. veljače 2020. godine do 16 sati na adresu Naručitelja, Zagreb Jurišićeva 1/II, i na e-mail adresu povjerenstvo.croba@dab.hr s naznakom: Ponuda za jednostavnu nabavu usluga pravnog savjetovanja.

V. ODABIR

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu. Ekonomski najpovoljnija ponuda je rezultanta kvalitativnih elemenata ponude (kvalifikacije savjetnika, osoba i društva ponuditelja, alokacije vremena na projektu)  te visine ponuđene cijene.   

VI. OSTALO

Obavijest o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju u roku od pet dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Marija Hrebac

Direktorica

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA